طـ ُ چه بـاشـی و چـه نباشـی غـم طـ ُ جــان 

مــرا مـیـگیرد بـت چـشمانِ چـشمان طـ ُ ایـمان مـرا مـیگیرد