امروز برگشتنی ب خونه ک سوار تاکسی شدم

یه اهنگ شاااد راننده گذاشته بود  

بعد پیاده شد مسافر صدا میزد

اهنگه خواننده ش زن بود داشتم فیض میبردم 

یه پسر جوون جلو نشسته بود

از این بچه مثبت ها بود 

تیپ و چهره مثبت ،، البتهخودمم مثبتم .

پسره اهنگه رو خودش کم کرد صداشو

ک اصلا صداش نمی اومد قطع میکرد سنگین

تر بودیم 😐😐

درونی خندیدم خوشمان آمد احسنت برادر 😄

یاد بگیرید 

پ ن : لبخنــد امروزتون فراموش نشه :))

(کلیک کن )