از سخن چینان شنیدم


آشنایت نیستم


خاطراتت را بیاور


تا بگویم کیستم.


"فاضل نظری"

+بی صدا تمرین کن موفقیت خودش سر وصدا میکنه

+از اتاق فرمان اشاره میکنن ک صورتی این ده روز ک نبودی

دوستان لبخند نزدن:)

ببخشید فکر نمیکردم نباشم کسی متوجه بشه ببخشید

نگرانتون کردم درگیر کنکور و کلاسای کنکورم گوشی خاموشه

لبخند فرامووش نشه :))

+ ممنونممم از محبت هاتون :))