گفت خیلی میترسم
گفتم چرا
گفت چون از ته دل خوشحالم دکتر رسول
 خوشحالی این شکلی خیلی وحشتناکه
ازش پرسیدم چرا
گفت وقتی دست سرنوشت بخواهد
چیزی را ازت بگیرد
میگذارد این طور خوشحال باشی

کتاب بادبادک باز / خالد حسینی 
پراکنده نوشت هاا


پ ن 1/ دارم پول تو جیبیامو جمع میکنم اخر این ماه
چنتا از این کتاب معروفا بگیرم  شاید بادبادک باز هم خریدم
دیگ دوس ندارم کتاب از کتابخونه امانت بیارم داشتن
کتاب خیلی شیرین تره

پ ن 2/ حالتووووووون چطوووورهههههههههه 

پ ن 3 / لبخنددد فرامووووش نشههه 

پ ن مهمتررر /ماجدههههه  اگ میخونی ی کامنت بده بیمعرفت دلتنگ و نگرانتممم 

پ ن اخررر ی سواال 

اینده ت رو چجور میبینی چه تصوری از اینده ت داری 

خودت نقشی داری یا ن ..خودش این شکلی میشه علامت سواال